Ahobila Narasimha stotram ( Vishnu )


Ahobila Narasimha stotram

Lakshmi kadaksha sarasi ruha raja hamsam 
Pakshindra shaila bhavanam bhava nasham 
eesham Gokshira sara ghana sara patira 
varnam Vande kripaa nidhim ahobala narasimham. 1

Adyantha shunyam ajam avyayam aprameyam 
Aditya chandra shikhi lochanam aadi devam 
Abja mukhabja mada lolupa matta bhringam 
Vande kripa nidhim ahobala narasimham. 2

Kotira koti ghatithojjvala kanti kantham 
keyura hara mani kundala mandithangam 
Cudagra ranjita sudhakara purna bimbham 
Vande kripa nidhim ahobala narasimham. 3

Varaha vamana nrusimha subhagyam 
eesham Kreeda vilola hrudayam 
vibhudendra vandyam Hamsatmakam 
paramahamsa mano viharam Vande 
kripa nidhim ahobala narasimham. 4

Mandakini janana hetu pada aravindam 
Vrndarakalaya vinodanam ujjvalangam 
Mandaara pushpa tulasi racitanghri padmam 
Vande kripa nidhim ahobala narasimham. 5

Tarunya krishna tulasi dala dhama ramyam 
Dhatri remabhi ramanam mahaneeya roopam 
Mantradhi raja madha, danava mana bhangam 
Vande kripa nidhim ahobala narasimham. 6


Share this article with your Network  : Bookmark and Share

No comments:

  © Blogger templates The Professional Template by 2008

Back to TOP