Nrusimha Mangalam ( Vishnu )


Nrusimha Mangalam


Mangalam sthamba dimbhaya,
Mangalam mruthyu mruthyuve,
Mangalam Roudhra roopaya,
Narasimhaya Mangalam.., 1

Hirani kasipum hathwa,
Daithyendram deva kandakam,
Jagat rakshana duryaya,
Jagat bheejaya Mangalam.., 2

Prahlada Sthuthi santhushta,
Prasanna nija moorthaye,
Varadabhaya hasthaya,
Varadaya cha Mangalam.., 3

Karagrair vajra samsparsair,
Narair shathru dharine,
Theeshna damshtathanvaya,
Tharkshya vahaya Mangalam.., 4

Nara kanteeravaakara vyakthaa,
Athyugra vibhoothaye,
Mrugendraya narendraya,
Daivathendraya Mangalam.., 5

Kireeta hara keyura,
Kundalalnkruthaya cha,
Koti Surya prakasaya,
Deva simhaya Mangalam.., 6

Triyugadhi triprushtaya,
Trigunaya trimurthaye,
Nara kesari roopaya,
Lakshmi lolaya Mangalam.., 7

Mathsya kachapa varaha,
Rama Vamana murthaye,
Ramakrishnathmane Boudha,
Kalki simhaya Mangalam.., 8

Sarva bheejaya sathyaya,
SArvadheeshtana murthaye,
SArveswaraya Sarvasmai,
SAthwa simhaya Mangalam.., 9 Share this article with your Network  : Bookmark and Share

No comments:

  © Blogger templates The Professional Template by 2008

Back to TOP