Panchayudha Stotram ( Vishnu )

Panchayudha Stotram

Sphurad sahasrara Shikhadhi theevram,
Sudarshanam Bhaskara koti thulyam,
Suradvisham prana vinasi vishno,
Chakram Sadaham saranam prapadhye., 1

Vishnor mkhothonila poorithasya,
Yasya dwanir Dhanava dharpa hantha,
Tham Pancha janyam, sasi koto shubhram,
Sankham sadaham saranam Prapadhye., 2


Hiranmayim Meru samana saram,
Koumodhakeem daithya kulaika hanthrim,
Vaikunta vamagra karabhimrushtam,
Gadham sadaham saranam prapadhye., 3


Raksho uraanaam katinogra kanadach,
Chethakshara sonitha digdha dhaaraam,
Tam Nandakam nama Hare pradeeptham,
Gadgam sadaham saranam prapadhye., 4

Ya jjayani nadha sravanath suraanam,
Chethamsi nirmuktha bhayani sadhya,
Bhavanthi daithyasani bana varsha,
Sarngam sadaham, saranam prapadhye., 5


Imam hare Panchayudha nama,
Sthavam padeth yo anudhinam Prabathe,
Samastha dukhani bhayani sadhya,
Papani nasyanthi, sukhani santhi., 6


Vane, rane, Shathru jalagni madhye,
Yadruchaya Apadsu maha bayesu,
Idham patan stotram anakulathma,
Sukhi bhaved thath krutha sarva raksha., 7


 Share this article with your Network  : Bookmark and Share

No comments:

  © Blogger templates The Professional Template by 2008

Back to TOP