Ardhanarishwara Shatnama Stotram

Ardhanarishwara

|| Ardhanarishwara Shtottara shatanaama stotram ||

caamuNDikaambaa shriikanThaH paarvatii parameshvaraH 
mahaaraaGYiimahaadevassadaaraadhyaa sadaashivaH .. 1

shivaardhaaN^gii shivaardhaaN^go bhairavii kaalabhairavaH 
shakti tritaya ruupaaDhyaa muurtitritaya ruupavaan .. 2

kaamakoTisupiiThasthaa kaashii kShetra samaashrayaH
daakShaayanii dakShavairii shuulini shuuladhaarakaH .. 3

hriiMkaara paJNjara shukii harishankara ruupavaan 
shriimadganeshajananii ShaDaanana sujanmabhuuH .. 4

paJNcapretaasanaaruuDhaa paJNchabrahmasvaruupabhrut.h 
canDamunDashirashChetrii jalandhara shiroharaH .. 5 

siMhavaaho vR^iShaaruuDha shyaamaabhaa spaTikaprabhaH 
mahiShaasura saMhartrii gajaasuravimardhanaH .. 6 

mahaabalaa calaavaasaa mahaakailaasavaasabhuuH 
bhadrakaalii viirabhadro miinaakShii sundareshvaraH .. 7 

bhaNDaasuraadi saMhartrii duShTaandhaka vimardhanaH 
madhukaiTabha saMhartrii madhuraapuranaayakaH .. 8 

kaalatraya svaruupaaDhyaa kaaryatrayavidhaayakaH 
girijaataa giriishashca vaiShNavii viShNuvallabhaH .. 9 

vishaalaakshii vishvanaadhaH puShpaastraa viShNumaargaNaH
kausumbhavasanopetaa vyaaghracarmaaMbaraavR^itaH .. 10

muulaprakR^itiruupaaDhyaa parabrahmasvaruupavaan 
ruNDamaalaa vibhuuShaaDhyaalasadrudraakShamaalikaH .. 11

manoruupekShu kodaNDaamahaameru danurdharaH 
caMdracuuDaa caMdramaulirmahaamaayaa maheshvaraH .. 12 

mahaakaalii mahaakaalodivyaruupaadigambaraH
bindupiiTha sukhaasiinaa shriimadonkaarapiiThagaH .. 13 

haridraa kuMkumaaliptaa bhasmoddhuulitavigrahaH
mahaapadmaaTaviilolaa mahaabilvaaTaviipriyaH .. 14 

sudhaamayii viShadharo maata~NgiimakuTeshvaraH
vedavedyaa vedavaajiicakreshii viShNucakradaH .. 15 

jaganmayii jagadruupomR^iDaaNii mR^ityunaashanaH
raamaarcitapadaambhojaa kR^iShNaputravarapradaH .. 16

ramaavaaNiisusaMsevyaa viShNubrahmasusevitaH 
suuryacandraagninayanaa tejastrayavilocanaH .. 17 

cidagnikuNDasambhuutaa mahaaliN^ga samudbhavaH
kaMbukaNThii kaalakaNThovajreshii vajrapuujitaH .. 18

trikanTakiitribhangiisaHbhasmarakShaasmaraantakaH
hayagriivavaroddhaatrii maarkanDeyavarapradaH .. 19 

cintaamaNi gR^ihaavaasaamandaraacalamandiraH 
vindhyaacala kR^itaavaasaa vindhyashailaarya puujitaH .. 20

manonmanii liN^garuupo jagadambaa jagatpitaa 
yoganidraa yogagamyo bhavaanii bhavamuurtimaan .. 21 

shriicakraatmarathaaruuDhaa dharaNiidharasamsthitaH
shriividyaavedya mahimaa nigamaagama samshrayaH .. 22

dashashiirSha samaayuktaa paJNcaviMsati shiirShavaan
aShTaadasha bhujaayuktaa paJNcaasatkaramanditaH .. 23

braahmyaadi maatR^ikaaruupaa shataaShTekaadashaatmavaan 
sthiraa sthaanu stathaabaalaa sadyojaata umaa mR^iDaH .. 24 

shivaashivashca rudraaNii rudrashcaiveshvariishvaraH 
kadambakaananaavaasaadaarukaaraNyalolupaH .. 25 

navaakSharii manustutyaa paJNcaakshara manupriyaH 
navaavaraNa sampuujyaa paJNcaayatanapuujitaH .. 26

dehasthaShaTcakradevii daharaakaashamadhyagaH
yoginiiganasaMsevyaabhR^igvaadi pramathaavR^itaH .. 27

ugrataaraaghoraruupa shsharvaaNii sharvamuurtimaan 
naagaveNii naagabhuuShomantriNii mantradaivataH .. 28

jvalajjihvaa jvalannetro danDanaathaa dR^igaayudhaH
paarthaanjanaastra saMdaatrii paarthapaashupataastradaH .. 29

puShpavaccakra taaTaN^kaa phaniraajasukuNDalaH 
baaNaputrii varoddhaatrii baaNaasuravarapradaH .. 30

vyaalakaN^chuka samviitaa vyaalayaGYopaviitavaan
navalaavaNyaruupaaDhyaa navayauvana vigrahaH .. 31 

naaTya priyaa naaTya muurti strisandhyaa tripuraantakaH 
tantropacaara supriitaa tantraadima vidhaayakaH .. 32

navavalliiShTa varadaa navaviira sujanmabhuuH
bhramarajyaa vaasukijyo bheruNDaa bhiimapuujitaH .. 33 

nishuMbashuMba damanii niicaapasmaaramardanaH
sahasraambhujaruuDhaa sahasrakamalaarcitaH .. 34 

ga~Ngaasahodarii ga~Ngaadharo gaurii tryaMbakaH
shriishaila bhramaraaMbaakhyaa mallikaarjunapuujitaH .. 35

bhavataapaprashamanii bhavaroganivaarakaH
candramaMDalamadhyaasthaa munimaanasahaMsakaH .. 36 

pratya~Ngiraa prasannatmaakaameshii kaamaruupavaan
svayaMprabhaa svaprakaashaHkaalaraatrii kR^itaantahR^it.h .. 37 

sadaannapuurNaa bhikShaaTovanadurgaa vasupradaH
sarvacaitanya ruupaaDhyaa saccidaananda vigrahaH .. 38

sarvamaN^gala ruupaaDhyaa sarvakalyaaNadaayakaH 
raajeraajeshvarii shriimadraajaraaja priyaMkaraH .. 39

ardhanaariishvarasyedam naamnaamaShTottaram shatam
paThannarcansadaa bhaktyaa sarva saamraajya maapnuyaat.h .. 40


 iti skaandamahaapuraaNe ardhaniireeshvara aShTottaram ..

No comments:

  © Blogger templates The Professional Template by 2008

Back to TOP