Bilwashtakam

bili_shivling
 || Bilwashtakam ||


Tridalam trigunakaaram trinethram cha triyayusham,
Trijanma papa samharam Eka bilwam Shivarpanam 1

Trishakhai bilwapathraischa hyachidrai komalai shubai,
Shiva poojam karishyami, Eka bilwam Shivarpanam. 2

Aganda bilwa pathrena poojithe Nandikeshware,
Shudhyanthi sarva papebhyo, Eka bilwam Shivarpanam. 3


Salagrama shilamekaam vipranam jatha cha arpayeth,
Soma yagna maha punyam, Eka bilwam Shivarpanam. 4

Dandi koti sahasrani vajapeya sathani cha,
Koti kanya maha danam, Eka bilwam Shivarpanam. 5

Lakshmyasthanutha uthpannam mahadevasya cha priyam,
Bilwa vruksham prayachami, Eka bilwam Shivarpanam. 6

Darshanam bilwa vrukshasya, sparsanam papa nasanam,
Aghora papa samharam, Eka bilwam Shivarpanam. 7

Kasi kshethra nivasam cha kala bhairava darshanam,
Prayaga madhavam drushtwa, Eka bilwam Shivarpanam. 8

Moolatho brahma roopaya , madhyatho Vishnu roopini
Agratha Shiva roopaya , Eka bilwam Shivarpanam 9

Bilwashtakam idham punyaam, padeth Shiva sannidhou,

Share this article with your Network  : Bookmark and Share

No comments:

  © Blogger templates The Professional Template by 2008

Back to TOP