Ardhanarishwara Ashtakam

Ardhanarishwara

|| Ardhanarishwara Ashtakam ||


This great stotra is a prayer to Lord Shiva in the form of Ardha Nareeswara.


Ambhodhara syamala kunthalayai,
Thathithprabha thamra jatadharaya.I.
Gireeswarayai nikhileswaraya,
Nama Shivayai cha namashivaya.II.. 1

Pradeeptha rathnojwalakundalayai,
Sphuran maha pannaga bhooshanayai.I.
Shiva priyayai cha Shivaa priyaya,
Nama Shivayai cha namashivaya.II.. 2

Mandhara maalakali thaalakayai,
Kapala malankitha kandharaya.I.
Divyambarayai cha Digambaraya,
Nama Shivayai cha namashivaya..II..

Kasthurika kumkuma lepanayai,
Smasana basmatha vilepanaya.I.
Kruthasmarayai vikruthasmaraya,
Nama Shivayai cha namashivaya.II..4

Padaravindharpitha hamsakayai,
Padapja rajath phani noopuraya.I.
Kalamayayai vikalamayaya,
Nama Shivayai cha namashivaya..II..5

Prapancha srushtyunmukhalasyakayai,
Samasthasamharaka thandavaya.I.
Samekshanayai Vishamekshanaya,
Nama Shivayai cha namashivaya..II..6

Prafulla neelothphala lochanayai,
Vikasa pankeruha lochanaya.I.
Jagat jananyai Jagatheka pithre,
Nama Shivayai cha namashivaya..II..7

Antharbahishordhwa madhascha mahye,
Purascha paschascha vidhikikshu dhikshu..I..
Sarvam gathayai sakalam gathaya,
Share this article with your Network  : Bookmark and Share

No comments:

  © Blogger templates The Professional Template by 2008

Back to TOP