Shiva Shadakshara Stotram

 || Shiva Shadakshara Stotram ||


Omkaram, Bindu Samyuktham, Nithyam, dyayanthi yogina,Kamadam,
mokshadam chaiva, Omkaraya Namo nama. 1

Namanthi Rishayo deva, Namanthyapsarasa gana,
Nara namanthi, devesam,Nakaraya namo nama. 2

Mahadevam, Mahathmanam,Mahadyanaparayanam,
Maha papa haram devam,Makaraya namo nama. 3

Shivam Shantham jagnannatham,Lokanugraha karakam,
Shivamekapadam nithyam,Shikaraya namo nama. 4

Vahanam Vrushabho yasya,Vasuki Kanda Bhooshanam,
Vame Shakthi daram devam,Vakaraya namo nama. 5


Yathra yathra sthitho deva,Sarva vyapi maheswara,
Yo guru sarva devanam,Yakaraya namo nama. 6

Phalsruthi:Shadaksharamidham sthothram,Ya padeth Shiva Sannidhou,
Shivalokamavapnothi, Shivena Saha modathe. 7

You might also like :Share this article with your Network  : Bookmark and Share

No comments:

  © Blogger templates The Professional Template by 2008

Back to TOP